UBO-formaliteiten niet nageleefd? Schrapping uit KBO!

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD Financiën sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

De gevolgen hiervan zijn meteen zichtbaar: de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën schrapte al bijna 21.000 spook- of slapende entiteiten uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, hoofdzakelijk wegens niet-naleving van de wettelijke verplichtingen rond het UBO-register.

Vóór de inwerkingtreding van de hierboven vermelde wet kon een entiteit in de KBO ambtshalve doorgehaald op basis van de volgende gronden:

 • het overlijden van de oprichter-natuurlijke persoon, al minstens zes maanden geleden volgens de gegevens van het rijksregister;
 • de afsluiting van de vereffening van een rechtspersoon, al minstens drie maanden geleden uitgesproken;
 • de sluiting van het faillissement van een rechtspersoon, al minstens drie maanden geleden beslist;
 • het niet-neerleggen van de jaarrekening voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren; en
 • vennootschappen die niet vallen onder punt 4°, maar voldoen aan volgende cumulatieve criteria:
 • minimum drie jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de KBO;
 • ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status;
 • niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO;
 • sinds 7 jaar geen enkele wijziging met betrekking tot de ingeschreven gegevens in de KBO hebben uitgevoerd;
 • sinds 7 jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hebben uitgevoerd.

Aangezien het een louter administratieve schrapping betreft, blijft de betrokken entiteit juridisch voortbestaan. De entiteit behoudt dus haar rechtspersoonlijkheid, inclusief alle rechten en verplichtingen. Toch heeft de doorhaling enkele belangrijke gevolgen:

 • de activiteiten, waarmee de onderneming geregistreerd stond, kunnen niet meer worden uitgeoefend;
 • de doorhaling wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wat een negatieve impact kan hebben op de activiteiten van de entiteit en haar relaties met derde partijen, waaronder kredietinstellingen;
 • rechtsvorderingen ingesteld door de entiteit worden van ambtswege onontvankelijk verklaard.

Ook goed om weten: de ambtshalve doorhaling wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten is geen definitieve maatregel. Van zodra een entiteit de nodige formaliteiten vervult in het UBO-register, zal de beheersdienst van de KBO de doorhaling intrekken zodra de FOD Financiën hen op de hoogte heeft gebracht dat de situatie werd geregulariseerd.